MILJÖPOLICY

Vi människor, dagens och morgondagens, är helt beroende av naturen. Vi måste därför visa naturen respekt och anpassa oss efter dess kretslopp, för att inte äventyra dess fortlevnad. De resurser vi hämtar från naturen, skall i så hög grad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt återanvändas, återvinnas eller tas om hand på annat sätt, så den totala miljöpåverkan minimeras.

BEWEHOLT REKLAM AB STRÄVAR EFTER ATT:

  • minimera uttaget av naturresurser.
  • effektivisera verksamheten för att få ner den totala avfallsmängden.
  • hantera avfall på ett kontrollerat sätt så möjligheter till återvinning och återanvändning tillvaratas.
  • minst följa lagstiftning på miljöområdet, samt andra krav och föreskrifter vi berörs av.
  • utveckla våra produkter så dess miljöpåverkan minimeras vid produktion, användning och avyttring.
  • ställa krav på våra leverantörer att ta fram material som är miljövänliga.
  • när vi har möjlighet genom ett medvetet val, använda miljövänliga material och arbetsmetoder.
  • välja de produkter som, där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, minst påverkar miljön.
  • utbilda vår personal i miljöfrågor efter varje medarbetares behov.
  • ha denna miljöpolicy tillgänglig för allmänheten.